[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شنبه ۵ آبان ۱۳۵۸

 

حضور حضرت آیت‌الله قدوسی دادستان کل انقلاب اسلامی ایران

قریب هشت ماه است که جامعه بهائیان ایران بتقدیم عرایض کتبی و تلگرافی بمقامات مختلفه مبادرت ورزیده و نسبت بمظالمی که در شئون مختلفه بر این بزرگترین اقلیت دینی کشور وارد آمده تظلم گردیده ولی مع‌الاسف هیچگونه ترتیب اثری بدانها داده نشده و کان لم یکن محسوب داشته‌اند آیا بهائیان حق حیات در این کشور را ندارند آیا ایشان تبعه این خاک پاک نیستند چه جرمی مرتکب شده‌اند که از ابتدائی‌ترین حقوق انسانی محرومند این جامعه در بیش از سه هزار شهر و قریه در این مملکت مستقر میباشند هر روز عده‌ای از ایشان را بعناوین مختلف من دون قصور و گناهی معذب داشته و اعضای محافل ایشانرا صرفاً من باب بهانه‌جوئی بدون قصوری پریشان میکنند بزندان میافکنند و موجبات ناراحتی خانواده‌شان را فراهم میسازند ظرف یکماهه گذشته در همدان – آبادان – شیراز و تبریز باعضای محافل حمله نموده و بهائیان آن نقاط را ناراحت و متشنج ساخته‌اند که هنوز بیجهت دو نفر ایشان در تبریز زندانی هستند و از همه بالاتر آنکه بهر مقامی شکایت میشود سمعی نمی‌یابند و نفیاً یا اثباتاً اعتنائی نمیشود انگار که بهائیان مردم این آب و خاک نیستند خداوند در قرآن کریم میفرماید. اعدلوا هو اقرب للتقوی آیا این عدالت و انصاف است که هر بلائی بسر ایشان وارد کنند و هر چه فریاد زنند کسی از آنها نپرسد درد شما چیست. صرفنظر از دیانت حقوق بشری حکم میکند که هر انسانی از حقوق مدنی و طبیعی خود برخوردار باشد بدون دلیل و بینه افترا میزنند و هر چه شکایت میشود جلوی آنها گرفته نمیشود از کار بیکار میکنند هیچکس از ایشان نمیپرسد چرا چنین کردید اماکن بهائیان را غصب و خراب میکنند هر چه تظلم میشود بجائی نمیرسد اکنون مصراً از آن مقام صالح استدعا دارد به افراد بی‌نظری با کمیسیون خاصی مأموریت دهند نمایندگان این جامعه را دعوت نمایند بامور ایشان دقیقاً رسیدگی و نسبت باسترداد اماکن اقدام فرمایند و چاره این مظالم طاقت‌فرسا را برای جامعه‌ایکه از مجموع سایر اقلیتهای دینی کشور بیشترند بنمایند.

با تقدیم احترام

از طرف جامعه بهائیان ایران

دکتر حسین نجی

منوهر قائم‌مقامی

آدرس – [حذف شده]

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]