[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

در نهایت توقیر باستحضار میرساند:

در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۳۵۹ گروهی مسلح اعضاء محفل روحانی ملی بهائیان ایران را که برای مدت یکسال از طرف جامعهٴ بهائی انتخاب و صرفاً عهده‌دار امور روحانی جامعه بهائی و رسیدگی به وضع افراد ستمدیدهٴ این جامعه بودهاند با دو نفر از دوستان آنان در خیابان ظفر بدون ارتکاب هیچگونه جرمی بازداشت و به محل نامعلومی بردند و جامعهٴ بهائیان ایران را که بزرگترین اقلیت دینی این کشورند، متأثر و نگران نموده‌اند.

آنجناب وقوف کامل دارند که بهائیان معتقد بوحدانیت الهیه و حقانیت جمیع انبیاء الهی میباشند و قبل از استقرار حکومت جمهوری اسلامی مدت یکصد و سی سال و اندی بسیاط قهر و غضب حکام و اولیای امور معذب بوده و بیش از بیست هزار نفر از آنان بعلت تدین به این دیانت به مشهد قربانی و فدا شتافته‌اند.

بهائیان حسب معتقدات خود از دخالت در امور سیاسی بالمره برکنار و در جمیع احوال اطاعت از حکومت متبوعه دارند پس از استقرار حکومت جمهوری اسلامی تصور میرفت که با اعمال قسط اسلامی رفع مظالم از این جامعه مظلوم گردد ولی در نهایت تأسف بعضی از مصادر امور بر خلاف احکام و اوامر اسلامیه اعمال شدیده‌ای از قبیل تخریب و حرق اموال و اماکن و ربودن و زجر و حبس نفوس و اخراج از ادارات و موٴسسات و اعمال مظالم عدیده دیگر علیه این مظلومان معمول داشتند و ولاة معظم امور نیز تاکنون بعرایض حقه و قانونی و شرعی جامعهٴ بهائیان ایران ادنی توجهی نفرمودهاند.

در وضع حاضر جان و مال و حیثیت بهائیان مظلوم در کشور مقدس ایران در معرض تضییع قرار گرفته و تأثر و نگرانی بر قلوب آحاد این جامعه مستولی شده و بهائیان در سایر ممالک جهان نیز از ادامهٴ این مظالم نگران و متالم‌اند.

بدینوسیله از آن مقام محترم که بتقوی‌الله متمسکند رجا داریم امر و مقرر فرمائید افراد مظلوم بازداشت شده را که فوقاً معروض گردید آزاد و خانواده‌های آنان و آحاد این جامعه را ممنون و مستریحالفواد فرمایند.

از طرف جامعهٴ بهائیان ایران

منوچهر حکیم

محمود مجذوب

 

صندوق پستی ۳۰۵ طهران

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]