[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

طهران

۴ تیر ۱۳۵۸

جناب آقای مهندس بازرگان نخست‌وزیر محترم دولت انقلاب اسلامی ایران دام اقباله

محترماً عرض میدارد دانش آنجناب گواه است که بهائیان با سابقه یکصد و سی و شش سال موجودیت در این کشور مقدس بعمل ثابت نموده‌اند که بحقانیت مقام باعظمت حضرت سیدالمرسلین علیه آلافالتحیه والثنا و کتاب مقدس آسمانی (قرآن مجید) و ائمه اطهار علیهمالسلام ایمان و اعتقاد راسخ دارند و بدین سرزمین که این دیانت در آن سرچشمه گرفته و بعالم منتشر شده عشق میورزند و مورد تکریم و ستایش جمیع آنها است و نخست شعار زندگی را اطاعت از حکومت و اجراء قوانین و مقررات مملکتی میدانند و از مداخله در امور سیاسی مطلقاً برحذر بوده و از هر گونه وابستگی بسیاستهای خارجی و غیر ملّی و ضد میهنی بیزار و برکنارند و نیز مشاهده فرموده‌اید که در دوره‌های گذشته چگونه اینجامعه از اکثر آزادیها و حقوقهای مدنی محروم میشدند و هر چندی چگونه بنحوی موجب آزار آنها فراهم میگشت و قبل از ثمره انقلاب ناظر بوده‌اید که چگونه صدها خانواده بهائی در سراسر کشور اموالشان طعمه آتش شد یا بغارت رفت که بالنتیجه گروهی آواره و عده‌ای مضروب و مجروح و مقتول گشتند حتی در نقاطی آنها را از معامله و استحمام در حمّام عمومی متعلق بخودشان ممانعت بعمل آوردند منجمله دهها خانواده در همین منطقه اموال و زندگیشان بآتش کشیده شد که مدتهاست حیران و سرگردانند و امیدوار بودیم با توجه بفرمان مکرر رهبر معظم حضرت آیت‌الله العظمی امام خمینی دامت برکاته که در این طلوع بهار آزادی جهة استقرار وحدت باید کلیه اقشار و اقلیتها در ظل لوای اسلام آزاد و مصون باشند و کمترین روزنه تفرقه‌افکنی باقی نماند و رأفت و همبستگی وحدت و محبّت جایگزین دوبینی و نفاق و عداوت گردد با کمال تأسف خبر رسیده که اماکن مورد احترام و محل اجتماعات و بیمارستان و گورستان این جامعه مصادره گردیده که موجب نگرانی شدید و تعجب زائد این مظلومان که بزرگترین اقلیتها و مؤمن بدیانت مقدس اسلام در این مملکت هستیم شد لهذا بدین وسیله مراتب تظلم خود را بآن مقام محترم معروض و از چنین بی‌مهری مبرهنی که روا شده استدعا داریم تظلممان را مورد توجه قرار داده و نسبت برفع تعرض از اموال منقول و غیرمنقول اینجامعه را بفرمایند امید که بحکم (ان تحکموا بالعدل) از توجهات آنجناب آنچنان خیمه عدالت و پرچم وحدت برافراشته گردد که کلمه مظلوم از نظرها محو و در حق ملّت ایران مصداق (اولئک اصحاب الجندهم فیها خالدون) تحقق پذیرد

با تقدیم احترامات فائقه از طرف بهائیان آباده

دهقانی

میرمحمد مهدی انوری [امضا]

نشانی [حذف شده]

جهت اطلاع ساحت محفل مقدس روحانی ملّی تقدیم میدارد با تقدیم عرض محویت و فنا

۴ تیر ۱۳۵۸

منشی محفل میر محمد مهدی انوری [امضا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]