[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[نامه]

 

۲۵ آبان ۱۳۱۸

حضور مبارک هیئتوزرآء عظام دامت شوکته

با نهایت احترام معروض میدارد فدوی حسین اقترافی پور نجفآبادی بشناسنامه [حذف شده] در سال گذشته ازدواج نموده و در دفتر ازدواج رفتم چون دیانتم بهائی بود دفتر عقد برای بنده نکرد لذا مطابق عقیدۀ دیانتی خودم عقد نموده و عین قباله نکاحیه خودم را بدفتر و ادارۀ محترم اسناد نجف‌آباد تقدیم داشتم ثبت نکردند فوراً سواد قباله را با شرح حال به ادارۀ محترم ثبت اسناد و املاک اصفهان تقدیم داشتم و عریضهئی نیز بوزارت محترم دادگستری و اداره محترم کلّ آمار کشور عرض نمودم و بجوابی نائل نشدم اینک مدّتی است از طرف ادارۀ عدلیّه کراراً اسباب زحمت و خسارت فدوی شدهاند در صورتیکه گناهی جز راست‌گوئی ندارم و بعقیدۀ وجدانی خود عقد کردهام.

استدعا آنکه امر و مقرّر فرمائید زیادتر از این اسباب خسارت فدوی نباشند.

(فدوی حسین اقترافی پور نجفآبادی اصفهانی)

 

[یادداشت حاشیه راست نامه]

آقای شیرخانی سابقه را ضمیمه نامه فرموده بایگانی شود.

۴ آذر ۱۳۱۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]