[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[نامه:]

 

۱۵ آبان ۱۳۱۸

مقام منیع هیئت وزراء

محترماً بعرض عالی میرسانم اینجانب حسن فرقانی دارای شناسنامه شماره [حذف شده] صادره از بخش [حذف شده] نظر به اینکه دارای عقیدۀ بهائی بودم در تاریخ اول اردیبهشت ۱۳۱۸ با هاجیه خانم پشوتن دارای شناسنامه شماره [حذف شده] از بخش [حذف شده] ازدواج بهائی نمودم و مطابق قانون مملکتی راپورت خود را باداره ثبت دادم و قباله بنده را ثبت ننمودند پس از آن سه عریضه برای مرکز فرستادم یکی برای وزارت محترم دادگستری و یکی برای ثبت اسناد و یکی هم برای ثبت آمار بعنوان اینکه همچو ازدواجی نمودم تکلیف بنده را معلوم نمائید عوض آنکه تکلیفی تعیین نمایند یک اخطاریه از اداره دادگستری اصفهان برای بنده فرستادند که چرا اینطور ازدواج نموده تقاضا دارم که تکلیفی برای بنده معلوم بفرمائید که رفع زحمت بنده بشود.

حسن فرقانی [امضاء]

 

[زیر نامه مهر ورود به دفتر ریاست وزراء]

ورود به دفتر ریاست وزراء

 شماره : ۱۰۳۴۱

 تاریخ: ۱۹ آبان ۱۳۱۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]