[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

نمره کتاب: -----

سنه: ۱۳۰۳

[آرم]

اداره تلگرافی دولت علیه ایران

از: ساری

به: طهران

نمره قبض: ۱۸۱۱

نمره تلگراف: ۸۳

عدد کلمات: ۲۱

تاریخ اصل: ۱۴

توضیحات: -----

تاریخ وصول: ۱۵ قوس

اسم گیرنده [ناخوانا]

 

مقام منیع وزارت جلیله معارف تلگراف ۶۴۳۲ زیارت موضوع نمره ۴۹۲۵ فوراً تحقیقات نموده

نتیجه پست نمره ۴۴۲ ثقةالاسلام

 

[یادداشت دستنویسی در پائین صفحه]

ضبط شود تا جواب مذکور برسد

۱۸ قوس ۱۳۰۳

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]