[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[نامه:]

 

۲۶ آبان ۱۳۱۸

حضور مبارک هیئت وزراء عظام دامت شوکته

 

محترماً بعرض آن هیئت نورانی میرساند اینجانب غلامرضا اقترافیپور دارای شناسنامه [حذف شده] در سال ۱۳۱۶ شمسی با ربابه زارع ازدواج نمودم مطابق دیانت خود که بهائی هستم صیغه نکاح را جاری نمودیم و قباله کشوری را مطابق واقعه تنظیم مراجعه بمحضر نمودم جواب داده شد چون بهائی هستی ثبت نمیکنم قباله را بردم در ثبت قبول نکرد رو نوشت قباله را باداره ثبت اصفهان فرستادم جوابی نداد در این باب عریضه بوزارت عدلیّه و ریاست کل آمار عرض کردم بجوابی نائل نشدم تا اینکه مدتّی است از طرف عدلیّه اصفهان بنده را احضار و اسباب خسارت و زحمت بنده را فراهم کردهاند استدعا دارم امر و مقرر فرمایید که بنده را از این گرفتاری نجات بدهند در صورتیکه بنده ابدا تقصیری یا گناهی نکردهام مگر اینکه مطابق دیانت خود ازدواج کردهام. زیاده استدعای دادرسی دارم.

 

[زیر نامه – مهر ورود به دفتر ریاست وزراء]

شماره: ۱۱۰۴۸

بتاریخ: ۶ آذر ۱۳۱۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]