[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[نامه:]

 

۲۷ آبان ۱۳۱۸

هیئت وزراء عظام دولت کشور شاهنشاهی ایران

محترماً بعرض آن هیئت نورانی میرسانم حقیر فتح‌الله زینبی نجف‌آبادی به شناسنامه شماره [حذف شده] چهار سال  قبل مطابق دیانت خود که بهائی هستم ازدواج و صیغه نکاح را جاری نموده و قباله کشوریرا طبق واقعه تنظیم مراجعه به محضر نمودم نپذیرفت به اداره ثبت بردم آنهم ثبت نکرد رونوشت قباله نامه را با عریضه به اداره ثبت اصفهان عرض کردم و نیز عرایضی در این باب به جناب وزیر دادگستری و ریاست کل آمار کشور توسط هیئت سفارشی تقدیم بجوابی مفتخر نشدم تا آنکه مدتی است از طرف اداره دادگستری اصفهان چند روز یکدفعه اخطاریه میرسد و بنده را از کسب و کار باز نمودهاند و بعد از چندی محکوم به حبس نموده با استیناف بنده استیناف دادم و عرایض به وزارت دادگستری طهران فرستادم جوابی نرسید تا اینکه چند روز قبل مرا توسط امنیه جلب نمودهاند و قدری خسارت به بنده وارد آوردند و بنده عرض کردم جلب کردن بنده از روی چه قانونی است فرمود در نتیجه عریضه دادن و اگر لاپرت [راپرت] ندهم متمرد هستم و اگر لاپرت بدهم که باید جلب شوم و بنده چه گناهی کرده‌ام غیر از راستگوئی که اصول دیانت و وجدان من است در خاتمه احترامات فائقه خود را تقدیم مینمایم . فتح‎‎الله زینبی

 

[زیر نامه- ورود به دفتر ریاست هیئت وزراء]

شماره ۱۰۹۳۶

 بتاریخ: ۴ آذر ۱۳۱۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]