[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۱۱ آذر ۱۳۱۸

 

حضور مبارک معظّم هیئت وزیران دامت عظمته

با نهایت احترام بعرض میرساند حقیر فتح‎الله فردوسیان نجف‎آبادی بشناسنامه شماره [حذف شده] در سال یکهزار و سیصد و هفده شمسی قصد ازدواج نمودم نظر باینکه خود و عیالم بهائی بودیم محضر عقد بهائی را نمیپذیرفت لذا طرفین مبادرت بعقد نمودیم و قبالۀ نکاحیّه کشوری را مطابق قانون تنظیم بمحضر عقد ازدواج و ادارۀ محترم ثبت اسناد و املاک نجفآباد برده گفتند نظر باینکه عقد بهائی نمودهاید ثبت نمینمائیم فوراً رونوشت قباله را با عریضه به اداره محترم ثبت اسناد و املاک اصفهان فرستادم و بجوابی نائل نگردیدم ناچاراً عریضۀ به وزارت دادگستری و ریاست آمار کل کشوری اظهار تظلم نمودم آنها هم جوابی مرحمت نفرمودند اینک مدتی است از طرف دادگستری اصفهان پی در پی احضاریه میفرستند و از بیست فرسخی بالای نجفآباد که برای تعیین معاش مشغول میباشم در اصفهان میخواهند و از آن تاریخ مرا از زندگی و امر معاش بازداشته و در فشار هستم حال از آن هیئت محترم تقاضامندم که عطف توجهّی فرموده دفع مزاحمت از این حقیر بیگناه را بنمائید چنانچه تقصیری نکردهام مگر اینکه بعقیده دیانتی خود عقد نموده و راپورت بمراکز مربوطه داده. در خاتمه احترامات فائقه خود را تقدیم میدارم.

فتحالله فردوسیان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]