[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

تاریخ:.-----۱۳

شماره: -----

پیوست: -----

 

[آرم]

وزارت کشور

فرمانداری شهرستان شهرکرد و بختیاری

 

استانداری استان دهم

عطف بمرقومه شماره ۵۶۳ - ۹ آذر ۱۳۲۹ متضمن رونوشت نامه شماره ۷۷۰۷ م - ۲ آذر ۱۳۲۹ وزارت کشور راجع به تأسیس شهربانی در بروجن و غیره اشعار میدارد که طبق گزارشات واصله روز جمعه ۱۷ آذر ۱۳۲۹ پاسگاه شهربانی در بروجن افتتاح گردید و از این بابت کمک مؤثری به انتظامات آن ناحیه بعمل آمد اینک متمنی است نسبت به تأسیس بخشداری آنجا هم اقدام مؤثر فرمائید.

فرماندار شهرستان شهرکرد و بختیاری – خردپیشه

 

رونوشت شرح بالا در پاسخ نامه شماره ۱۵۵۴۳ - ن – ۸ آذر ۱۳۲۹جهة اطلاع اداره انتظامات وزارت کشور ارسال میشود- فرمانداری شهرستان شهرکرد و بختیاری – خردپیشه

 

[یادداشتهای پائین نامه]

۳۷۸۹

۲۰ آذر ۱۳۲۹

 

در صورت لزوم بخشداری از طرف استانداری اقدام خواهد. فعلاً اقدامی [ناخوانا]

[امضا]

۲۷ آذر ۱۳۲۹

 

۱۸۲۵/ ن

۲۶ آذر ۱۳۲۹

[امضا]

 

[ناخوانا]

۲۷ آذر

 

[مهر:]

اداره انتظامات بایگانی شد

 

[یادداشت بالای صفحه]

انتظامات

۲۶ آذر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]