[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

ریاست محترم هیت جلیلۀ وزرآء دامت شوکته

این فدوی فرجالله الفتی برای اینکه در مجلس عقد ازدواج آقا علی اوسط قروه شاهد و ورقۀ عقد را امضاء نمودهام از طرف صلحیه محل و عدلیه کردستان تحت تعقیب واقع شده با وجود اینکه عدلیه کردستان قانوناً بیگناهی بنده و شهود دیگر را اعلام داشت آقای مدعیالعموم استیناف داده و بخسارات وارده بر این بیچارگان راضی نگشت در ۲۲ مهرماه به استیناف کرمانشاه احضار بعد از سؤالات در محکمه اظهار داشتند که نتیجه محاکمه بوسیلۀ عدلیۀ کردستان بشما ابلاغ خواهد شد هرچند هنوز رأی محکمه را ابلاغ نکردهاند ولی خساراتیکه در دو مرتبه احضار بکردستان و کرمانشاهان بر شخص زارع تحمیل گشته فوقالعاده است با اینکه اولیای محترم امور کاملاً مطلع و مسبوقند که ما بهائیان مطابق آئین خویش در امور اداری کاملاً تابع و مطیع قوانین مملکتی بوده و سر موئی انحراف از آن را ذنبی عظیم میشماریم در اینموضوع ازدواج که امریست وجدانی و هر حزبی آزاد است که بر طبق معتقدات خویش اقدام نموده و مدرک آنرا به ثبت رساند در مورد این طایفه تبعیض قائل شده و خود از ثبت عقد‎نامه بهائی مضایقه نموده و بعداً شروع باعتراض و مزاحمت مینمایند آیا اقدام بامر ازدواج گناه است تا اینکه شاهد بودن در این تقصیر محسوب شود از آن هیئت جلیل استدعای مظلومانه آنکه ترحماً مقرر فرمایند ادارات مربوطه در اینطور موارد بهانه جوئی نفرمایند و افراد این حزب را برای اقدام بتأهل مجرم و مقصر جلوه ندهند زیرا ناچاریم ازدواج را بر وفق آئین خویش مجری داریم و در این قسمت مراجعه به محاضر ازدواج ادیان و مذاهب دیگر غیر مشروع است آیا سزاوار است که جوانان بهائی از مزایای تأهل و ازدواج در قبال اینطور اشکالات بی‌بهره و یا در صورت مباشرت با آن مقصر شمرده شوند فدوی گذشته از این خسارات که فقط برای شهادت در امر ازدواج متحمل گشتهام فعلاً پسری دارم که دورۀ خدمت زیر پرچم را بانتهاء رسانده و میخواهد ازدواج نماید نمیدانم تکلیف چیست و چه باید بکنم امیدوار است که بذل توجّه آن هیئت محترم رافع مشکلات شود و در این دوره که تمام افراد میهن عزیز ما از نعمت عدالت برخوردارند امثال این ضعفا نیز بیش از پیش از مزایای عدالت متمتع شویم.

با تقدیم احترامات لائقه. فدوی فرجالله الفتی

 

[مهر ورود به دفتر ریاست وزراء]

شماره: ۶۹- ۱۰۹

بتاریخ: ۴ آذر ۱۳۱۸

 

[یادداشت زیر نامه] ریاست دفتر وزراء بایگانی شود.

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]