[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

۱۴ آبان ۱۳۱۸

 

برای دادخواهی بعرض میرساند. نمیدانم در این دوره عدالت و دادگستری که انوار معدلت اعلیحضرت همایونی شاهنشاهی پهلوی ارواحنا فداه صفحه ایران را روشن نموده و تعرض بعقیده مردم باطل و منسوخ گردیده است آیا سزاوار است که این بنده بنا بعقیده وجدانیه خود عقد بهائی نموده و بمقام وزارت دادگستری و اداره کل آمار و ثبتاحوال و اداره کل ثبت اسناد املاک کشوری گزارش دادم مورد تعقیب آقای دادستان یزد قرار گیرم بدیهی است در کشوریکه اهل ادیان آزادند و تعرض بعقیده قلبیه و دینیه احدی جائز نیست سزاوار نیست بر جمعیکه همواره خیرخواه دولت و ملت بوده و مصالح و منافع مملکت را بر منافع شخصیه مقدم شمرده‎اند و پیروان دیانت بهائی از ملل متنوعه در چهل و سه اقلیم از اقالیم نام مقدس ایران را به عظمت و اجلال بر زبان میرانند و عظمت و جلال این کشور باستانی را از دل و جان خواستارند مورد تعقیب قرار گیرند که چرا دروغ نگفتهاند و براستی اظهار داشتهاند که بهائی هستیم این است که بنام عدالت و دادخواهی از آنمقام منیع استدعاء دارد. دفع این تعرضات وجدانیه را فرموده و آزادی وجدان و عقیده بهائیان اعطاء فرمایند. با تقدیم احترامات فائقه. فرهاد روشنی [امضا]

 

[مهر در حاشیه چپ نامه:]

ورود به دفتر ریاست وزراء

شماره: ۱۰۳۹۳

بتاریخ: ۲۰ آبان ۱۳۱۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]