[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

مورخه: ۱۴ آبان ۱۳۱۸

مقام محترم هیئت وزراء

 

با کمال احترام معروض میدارد ازدواجی که فیمابین این کمینه فاطمه خماسی و محمد وطنی در ۲۱ اردیبهشت ۱۳۱۸ طبق قوانین بهائیت واقع گردیده بود نظر باینکه دفتری برای ثبت ازدواج مذکور تعیین نگردیده و بر حسب معتقدات بهائی ما در امور اداری مطیع صرف مقررات مملکتی و بقدر سر موئی انحراف را جائز نمیدانیم ولی در امور وجدانیّه از پیروی مراسم و آداب مذاهب و ادیان سائره بر طبق معتقدات دینیه معذور لذا برای سلب مسئولیت خویش در اوراق ازدواج مملکتی ازدواج مذکور را ثبت و فوراً نسخهئی از آنرا بادارۀ آمار محل ارسال و مراتب را به وزارت محترم دادگستری و ثبت کل کشور  گزارشاً تقدیم نمودیم اینک بدون تقصیر و گناه مورد مزاحمت قرارگرفته بازپرسی سمنان پس از بازجوئی برای ودیعه ۲۰۰۰ ریال وجه نقد در ۶ آبان ماه الی اکنون شوهرم را زندانی و سبب پریشانی ما ضعفاء گردید آیا به چه جرمی مرتکب که مستوجب اینگونه زحمت واقع رجوع بدفاتر اربعه موجوده نیز برای بهائیان غیر ممکن زیرا دفاتر مزبوره مخصوص ملل اربعه (موسوی، زردشتی، مسیحی، اسلام) است ما که جزء هیچیک از ادیان موصوفه نمیباشیم و بوقت معینه ازدواج مذکور را بمقامات مربوطه راپورتاً عرض لذا مجرم و مقصر و متمرد از مقررات مملکتی نه، استرحاماً تقاضای رفع زحمت را از آن هیئت مجلله محترم مینمایم تا در ظل حفظ و حراست دولت علیه مستریح و مشغول کسب خود گردیم.

 

کمینه فاطمه خماسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]