[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

۲۰ آبان ماه ۱۳۱۸

 

مقام محترم هیئت وزراء دامه بقائه

با کمال احترام معروض میگردد محمد وطنی شوهر کمینه فاطمه خماسی در ۲۱ اردیبهشتماه ۱۳۱۸ طبق دیانت بهائی با کمینه ازدواج نموده نظر باینکه دفتری برای ثبت ازدواج مذکور تعیین نشده برای سلب مسئولیت و استحضار در همان وقت گزارش را با ضمیمۀ یک نسخه از اوراق ازدواج مملکتی که ازدواج مذکور در آن ثبت شده بود به اداره ثبت آمار محل مربوطه فرستاده و بادارۀ دادگستری مرکز و بادارۀ ثبت کل کشور هم گزارش داده در ۶ آبان ۱۳۱۸ بازپرسی سمنان مشارالیه با کمینه را احضار پس از بازپرسی شوهرم را امر به توقیف در شهربانی نموده که دو هزار ریال وجه نقد به دارائی بسپارید با معرّفی کفیل معتبر موافقت ننموده پانزده روز است شوهرم زندانیست تقاضا دارم رسیدگی شود چه گناهی نموده غیر از اینکه عقد ازدواج را طبق دیانت وجدانی خود نمودهایم و بمقامات مربوطه هم گزارش دادیم البته خاطر آن هیئت محترم مستحضر است که چهار محضر برای چهار ملت تعیین شده مسلمان، مسیحی، زردشتی کلیمی و ما ملت بهائی در جزو هیچ یک از چهار ملّت نیستیم لذا موظفیم امور دیانتی را که امر وجدانی است مطابق دیانت بهائی رفتار نمائیم و قضایا را بمقامات مربوطه گزارش دهیم تمنای احقاق حق و رسیدگی را دارم.

کمینه فاطمه خماسی عیال محمد وطنی زندانی در شهربانی سمنان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]