[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

١٧ شهریور ١٣۶٢

 

مقام محترم دادستان دادسرای جمهوری اسلامی شهرستان ساری

خاطر عالی را استحضار میدهد طبق امریه مقام دادستانی در رابطه با اسکان آوارگان قریه ایول و مراجعه اینجانبان در معیت مأموری به محل و متأسفانه سرپیچی و عدم اطاعت چند تن از افراد غیر مسئول از اهالی که گزارش ما وقع بوسیله مأمور مربوطه و همراه با شکایت اینجانبان در پرونده متشکله انعکاس دارد و شفاهاً نیز رویدادهای متوالیه را بعرض عالی رسانده‌ایم دادسرای محترم شعبه دوم در تاریخ ١٣ شهریور ١٣۶٢ شاکی و متشاکی را احضار و بازجوئی بعمل آمده که پس از تعطیل جلسه بازجوئی عنوان فرموده‌اند که پرونده مربوطه به پاسگاه ژاندارمری اروست احاله شده است که فردای آنروز ما وقع بعرض عالی رسیده است برای چگونگی وضع به گروهان ژاندارمری کیاسر مراجعه شد که در حضور ٢ تن از آوراگان ایول فرمانده محترم دو باره در روزهای سه شنبه و چهارشنبه ١۵ و ١۶ شهریور ماه با رئیس پاسگاه ژاندارمری اروست با بی سیم مخابره نموده و هر ٢ بار عنوان نموده‌اند که هنوز چنین پرونده‌ای به این پاسگاه نرسیده است استدعا دارد دستور فرمائید بهر طریق که قانون اجازه میفرماید در مسیر حرکت پرونده چه کسی فرستاده شده و چرا با گذشت چند روز هنوز پرونده به اروست نرسیده و اقدامی نگردیده است.

اقدامات آنمقام محترم در این مورد موجب نهایت سپاسگزاری و ممنونیت است

با تقدیم احترامات فائقه علی نقی جذبانی [امضاء]

علی احمدی [امضاء]

 

[مُهر رسمی]

[ورود بدفتر دادسری عمومی]

[ناخوانا] ١٠٨٠٢

١٧ شهریور ١٣۶٢

 

[یادداشت دستنویسی در حاشیه صفحه]

دفتر [ناخوانا] به پاسگاه ژاندارمری اروست ارسال که وفق دستور سابق اقدام و نتیجه را به [ناخوانا] اعلام دارد.

[امضاء]

١٧ شهریور ١٣۶٢

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]