[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تاریخ: ۱۵ اردیبهشت ۱۳۶۰

مقام سرپرست حوزه معاونت وزارت کشاورزی و عمران روستائی

احتراماً عطف به حکم اخراج از خدمت شماره ۱۱۷۶۹ – ۱۱ مهر ماه ۱۳۶۰ صادره از طریق آن مقام لازم می‌دانم مراتب ذیل را باستحضار برساند بند ث مادۀ ۱۴ قانون استخدام کشوری چنین مقرّر میدارد. "مادّه ۱۴ - داوطلبان ورود باستخدام رسمی باید دارای شرایط ذیل باشند. الف ----- ب.----- و ----- بند ث عدم محکومیت بفساد عقیده و عدم معروفیت بفساد اخلاق و تجاهر به فسق و معتاد نبودن باستعمال افیون و مبتلا نبودن به امراض مُسریه" را تصریح می‌نماید آقای سید محمد میر محمدی مقام معاونت وزارت کشاورزی کدام یک از مفاد بند ث مستند اخراج اینجانب قرار گرفته. الف- محکومیت به فسادعقیده جناب میر محمدی حکم محکومیت در این مورد از طریق کدام دادگاه صالحه صادر شده است - خوشبختانه چنین حکمی در باره اینجانب در هیچیک از دادگاه های صالحه صادر نشده است.

ب – معروفیت به فساد اخلاق و تجاهر به فسق؟ این اتّهام نیز از چه طریقی برای آن جناب و سازمان متبوعه باثبات رسیده؟ مدارک موجود کدامند؟ ج – معتاد نبودن به استعمال افیون و مبتلا نبودن به امراض مُسریه؟ ابتلاء به امراض مُسریه اینجانب طبق کدامین گواهی پزشک صادر شده است؟

ملاحظه میفرمایند که مفاد بند ث استنادی آن جناب برای اخراج از خدمت اینجانب بشرح فوق انطباق و مورد قانونی ندارد. بدیهی است چنانچه منظور صادر کننده حکم در رابطه با عقیده دینی این‌جانب باشد که البته چنین است بایستی مواردی را باستحضار برساند. اولاً منظور قانون‌گذار از محکومیت و فساد عقیده معتقدات دینی و مذهبی نیست زیرا در قوانین مدونه جزائی موجود ممنوعیت و مجازاتی برای عقیده مذهبی پیش‌بینی نشده است. ثانیاً طبیعی است جرم مزبور موقعی می‌تواند مورد استناد در جهت اخراج قرار گیرد که در دادگاه صالحه حکم قطعی محکومیت صادر گردد. ثالثاً- صرف‌نظر از مطالب مذکور اینجانب بنا بر معتقدات دینی خود معتقد به وحدانیت پروردگار و معترف به حقانیت جمیع انبیاء عظام از جمله حضرت رسول اکرم (ص) و ائمه اطهار علیهم‌السلام بوده و قرآن مجید را من عندالله و کلام‌الله دانسته معتقد به اصول بقای روح و عالم بعد و مکافات و مجازات و اصول اخلاق و رعایت صداقت و امانت و عدالت و عفت و عصمت و خدمت به ملک و ملت بوده نسبت اتهام فساد عقیده به اینجانب غیرقانونی و غیرمنطقی است.

جناب میر محمدی آیا تصور نمی‌فرمایند اخراج از اداره و قطع حقوق اینجانب پس از ۱۲ سال با صداقت کار کردن بدون هیچ‌گونه تقصیر و گناهی بدون در نظر گرفتن وضع زندگی کارمندی صادق خداپسندانه نبوده است؟ با عرض موارد فوق تقاضا دارد نسبت به لغو حکم صادره با رعایت جوانب عدالت اقدام فرمایند که فرموده است " اعدلوا هو اقرب بالتقوی."

عرضی نیست با احترام ضرغام الدین موفقی [امضا]

رونوشت:

بانضمام کپی حکم جهت استحضار سرور گرامی دولت ارجمند ایفاد میگردد مستحضر میدارد که سواد نامه حاضر به وزارت کشاورزی و سازمان جنگلها طهران و سازمان جنگلهای چالوس ارسال شده.

با احترام و تحیات ضرغام الدین موفقی [امضا]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]