[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره عمومی: ----

شماره خصوصی: ۱۸۰۵

جزوه دان: -----

پرونده: ۴

[آرم]

دفتر نخست وزیر

نوع پیش‎ نویس: ----

موضوع پیش‎ نویس: -----

پیوست: -----

پاکنویس کننده: صمد هوشیار

تاریخ نوشتن: ---- ماه: -----   تاریخ پاکنویس: ۹ آذر ماه [۱۳۲۳]   تاریخ ثبت: ۱۱ آبان ماه ۱۳۲۳

وزارت کشور

رونوشت نامه شماره ۸۷۱۲ / ۱ – ۱۰۴۵۶ – ۲۲ آبان ۱۳۲۳ اداره کل شهربانی راجع به سید محمد واحدی شبستری بضمیمه فرستاده میشود. دستور فرمائید با مراجعه بسوابق امر هر اقدامی که لازم باشد معمول و نتیجه را اطلاع دهید.

نخستوزیر

[امضا]

۸ آذر ۱۳۲۳

دبیران ۲ آذر ۱۳۲۳

 

[یادداشت دستنویسی در حاشیه صفحه]

رونوشت شد

١١ آذر ١٣٢٣

تهیه شد

١١ آذر [١٣٢٣]

[یادداشت دستنویسی در بالای صفحه]

۶ / ٢٢

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]