[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره کتاب: ----

 

[آرم]

وزارت پست و تلگراف و تلفن

تلگراف

سنه: ۱۳۲۳

از: گلپایگان

به: ط

شماره قبض: ۲۷۲۷

شماره تلگراف: ۲۴۷

عدد کلمات: ۱۹

تاریخ اصل: ۲۶

توضیحات: -----

تاریخ وصول: ۲۶ مردادماه

نام گیرنده: ----

 

جناب آقای نخستوزیر [ناخوانا] ۹۷۵۶ بخشنامه -۷۴۴ به فرمانداری نرسید مستدعی امر فرمایند ارسال شود ۱۷۹۶۸

دکتر سجادی

۸ شهریور ۱۳۲۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]