[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

شماره عمومی: -----

شماره خصوصی: ۳۷۱۹

جزوه دان: -----

پرونده: -----

 

[آرم]

دفتر نخست وزیر

 

نوع پیش نویس: -----

موضوع پیش نویس: -----

پیوست: -----

پاکنویس کننده: -----

 

تاریخ نوشتن: ----- ماه: -----

تاریخ پاکنویس ۸ دی ماه

تاریخ ثبت ۹ دی ماه [۱۳۲۵]

 

محرمانه

وزارت کشور

عطف بنامه شماره  ۷۸۱۸ - م – ۲۱۵۴۵ - ن - ۲۳ آذر ۱۳۲۵ متضمن رونوشت گزارش فرمانداری خرم آباد مراتب بعرض جناب اشرف آقای نخست وزیر رسید مقرر فرمودند نسبت بمراجعت این اشخاص چنانچه برخلاف منطقه [اقداماتی نمایند] موافقت نشود.

رئیس کل دفتر نخست وزیر

دبیران

[امضا]

۸ دی ماه ۱۳۲۵

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]