[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره عمومی: -----

شماره خصوصی: ۵۱۶

جزوهدان: -----

پرونده: ----

 

[آرم]

دفتر نخستوزیر

 

نوع پیش نویس: -----

موضوع پیشنویس: -----

پیوست: -----

پاکنویس کننده: -----

 

تاریخ نوشتن: ۱۴ خرداد ماه ۱۳۲۳

تاریخ پاکنویس: ----- ماه: ------

تاریخ ثبت: ۲۰ خرداد ماه ۱۳۲۳

 

محرمانه و مستقیم

وزارت کشور

گزارش تلگرافی اداره پست و تلگراف اصفهان که بوسیله وزارت پست و تلگراف رسیده حاکی است از چند ماه قبل قریب صد نفر بهائی بشهرضا آمده متوقف شدهاند اخیراً بین آنها و اهالی نزاع واقع شده چند روز قبل بکسبه دستور داده بودند چیزی بآنها نفروشند فرمانداری محل اقدام و جلوگیری کرد. همه روزه هم زد و خورد بین آنها و اهالی میشود.

دستور فرمائید مأمورین انتظامی از این پیشآمدهای خلاف انتظار جلوگیری نموده نتیجه را گزارش دهند. نخستوزیر

[امضا]

۱۵ خرداد

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]