[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دفتر نخست وزیر

 

شماره عمومی: ۵

شماره خصوصی: -----

جزوه دان: ۲۳۵۲۸

پرونده: -----

 

نوع پیش نویس: -----

موضوع پیش نویس: -----

پیوست: -----

پاکنویس کننده: -----

نوشتن تاریخ: ۲۸ بهمن ماه ۱۳۲۶

تاریخ پاکنویس: ----- ماه

تاریخ ثبت: ۵ اسفند ماه [۱۳۲۶]

 

فوری است

وزارت کشور

وزارت دادگستری

طبق نامۀ شماره ۸۰۱۹ – ۲۵ بهمن ۱۳۲۶ دفتر مخصوص شاهنشاهی آقای رضوانی و عدّه دیگر از اهالی شاهرود بتوسط جناب مستطاب آقای حاج سید ابوالقاسم مجتهد کاشانی عریضه تلگرافی به پیشگاه مبارک ملوکانه معروض داشته و اهالی نامبرده شکایت دارند که از دو سال قبل عدّۀ بعنوانات دیانتی اغتشاشاتی در محل ایجاد و سلب امنیّت و آسایش از مردم نمودهاند اینک رونوشت تلگرام مزبور در پیرو نامۀ شمارۀ ۴-۱۷۴۶ مورخ ۱۸ شهریور ۱۳۲۶ ارسال میگردد خواهشمند است دستور فرمائید مامورینی گماشته در محل با اعمال حسن تدبیر برای جلوگیری از حدوث هر گونه پیشآمد ناگوار اقدامات شایسته بعمل آورند و ضمن اعلام نتیجه رونوشت پاسخی که به تلگرام مزبور داده خواهد شد بدفتر نخست وزیری ارسال دارند.

[امضا]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]