[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

٢٣ تیر ١٣۶٩

 

معاونت محترم دادگستری استان مازندران

با سلام - به استحضار عالی می رساند

پرونده ای به کلاسه شماره ۴٢٩ / ۶۶ در شعبه ٨ کیفری ٢ مورد رسیدگی قرار و جهت ملاحظه حضور ذهنی پرونده طی شماره ٣٢۵٨ / ٨ ـ ١٣ آذر ١٣۶٨ به حضورتان احاله گردیده که روز ١۵ آذر ١٣۶٨ آن را بمحضر عالی ارجاع فرموده اند. تا این تاریخ اطلاعی از تصمیم گیری احقاق حق وجود نداشته و خبری نیست.

و هم چنین در رابطه با این پرونده شکایتی به بازرسی کل تقدیم گردیده آنهم به شماره ١۴۴ ـ ۶٨ مطروح است به هر تقدیر چون از هر گونه دادخواهی نا امید گشته ام به شما معاونت محترم پناه آورده استدعا دارم به چگونگی امر و تسریع در امر رسیدگی بذل توجه فرموده و به نحوی که چهارچوب قانون احقاق حق گردد اقدام فرمائید.

با احترام

عزیز موفقی

از طرف بهائیان ایول

[امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]