[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

۲۸ قوس ۱۳۰۳

 

مقام محترم وزارت جلیله معارف و اوقاف

بطوریکه بعضیها از مازندران شکایت کردهاند مدرسۀ در قریه (کفشکرکلا) تأسیس شده است که بر خلاف اصل دیانت اقدامات و تعلیماتی داده میشود و در این باب بمجلس شورای ملّی هم تظلم شده و جوابی هم که درین باب از طرف مجلس رسیده است سواد آن را لفاً ایفاد داشت و بدیهی است با علاقه تامّیکه آنوزراتخانه و اولیاء محترمش بتعظیم اصول مقدس دیانت داشته و دارند نهایت درجه اهتمام را در جلوگیری ازین مفاسد فرموده و میفرمایند این است که داعی هم در مقام [ناخوانا] برمیآید که از ابتدای اقدام درین قضیه که تا بحال متجاوز از یکماه است و یقین است اقدامات وافیه وزارت جلیله مؤثر واقع شده و نتیجه مطلوبه را بخشیده لذا متمنی است حاصل آنرا بداعی هم اخطار بفرمائید که متظلمین را از حسن توجهات اولیاء محترم آنوزارتخانه سپاس گزار و امیدوار نمایم

[امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]