[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

شماره: ۱۰۷۹۸

تاریخ: ۸ آبان ۱۳۳۱

 

[آرم]

وزارت کشور

استانداری هشتم

 

محرمانه مستقیم

وزارت کشور

معطوفاً بنامه شماره ۲۱۹۵ / ن / ۹۴۹۷ / م – ۲۹ مهر ۱۳۳۱ منظم به رونوشت گزارش اداره شهربانی کل کشور در خصوص واقعه روز دوازدهم محرم (دهم مهر ماه ۱۳۳۱) در ماهان و اینکه مرقوم گردیده چگونگی امر و نتیجه اقدامات معموله را باستحضار برساند لزوماً اشعار میدارد گزارش جریان واقعه مزبور را طی نامههای شماره ۹۳۱۱ - ۱۰ مهر ۱۳۳۱ و ۹۴۷۶ - ۱۳ مهر ۱۳۳۱ و ۹۵۶۸۱۵ مهر ۱۳۳۱ و ۱۵۴۵ - ۱ آبان ۱۳۳۱ باستحضار آن وزارتخانه رسانیده مقرر فرمائید نامه‎های مزبور را بنظر برسانند تا از چگونگی امر استحضار حاصل فرمایند و اما اینکه ضمن گزارش اداره شهربانی کل کشور تصریح گردیده در این واقعه هفت نفر تیر خورده و هشت نفر مجروح شدهاند از این مطلب همچون استنباط میشود که هفت نفر مقتول میباشند و هشت نفر مجروح هستند و حال آنکه ابداً کسی بقتل نرسیده و فقط پنج نفر به علت تصادم تیر مجروح شده بودند که در بیمارستان کرمان مراجعه و سه نفر آنها بهبودی حاصل کرده و مرخص شدهاند و دو نفر دیگر هم تحت معالجه هستند و قریباً آنها هم مداوا شده و مرخص خواهند شد و پرونده این موضوع نیز در بازپرسی شعبه دوم دادگستری استان هشتم قسمت رسیدگی میباشد و از آقای دادستان استان هشتم نیز خواسته شد که مراقبت نمایند این بازپرسی و رسیدگی از روی کمال بیطرفی و بطور سریع انجام شود خود اینجانب هم کاملاً در این امر مراقب هستم عجالتاً وضع ماهان آرام است و متحصنین تلگرافخانه هم خارج شدهاند - استاندار استان هشتم مخصوصاً خواهشمند است گزارشهای وقایعرا که همیشه مرتباً و کتباً و تلگرافاً تقدیم میدارد ملاحظه فرمائید که ابهامی باقی نماند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]