[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

۱ فروردین ۱۳۳۹

 

مقام منیع رفیع ریاست الوزرا دامت رفعته

به عرض حضرت اشرف اعظم عالی میرساند جان نثار مدتی است در بیرجند شب نامه‌هائی (تهدید بقتل هتک مقدسات مذهبی و دعوت به بهائیت است در منازل طبقات مختلفه در شب‌ها می‌اندازند من جمله به احقر چندین شب نامه که علاوه بر تهدید بقتل و هتک و فحش‌های عِرضی) دعوت به بهائیت نموده‌اند بعضی آنها چاپی و به نظر مدعی العموم و مستنطق و ریاست نظمیه رسانیده‌ام استدعای عاجزانه آنکه اوامر اکیده بمقامات مربوطه صادر گردد که قضیه را کشف و مرتکبین را بمجازات برسانند

بیرجند

[امضا]

فارابی

 

[مهر:]

ورود به کابینه ریاست [ناخوانا]

بتاریخ: ۱۶ فروردین ۹ [۱۳۳۹]

نمره: ۲۱۰

 

[یادداشتهای دستنویس در پائین صفحه]

به نظمیه تاکید شود که جداً در صدد کشف باشد و روسای اینها را ملزم کند که این حرکات را موقوف کنند

۱۶ فروردین ۹ [۱۳۳۹]

 

بعرض میرسد

۱۴ فروردین ۹ [۱۳۳۹]

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]