[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

تاریخ: ۲۵ شهریور ۱۳۲۵

شماره: ۸۱۷۵

پیوست:-----

 

[آرم]

وزارت کشور

استانداری استان دهم

 

نخست وزیری

عطف بنامه شماره ۲۶۱۰۱ راجع به اختلاف اخیر زواره مراتب طی شماره ۷۴۶۵ - ۲۱ شهریور ۱۳۲۵ بحضور جناب اشرف آقای نخست وزیر گزارش شده است-

استاندار استان دهم- نادر آراسته [امضا]

 

[مهر:] ورود بدفتر نخست وزیری

شماره: ۲۴۱۱۶

تاریخ: ۳ مهرماه ۱۳۲۵

 

[یاداشتهای دستنویس در پائین صفحه]

آقای فخرائی ۸ مهر [۱۳۲۵]

 

۷۴۶

۲۱ شهریور ۱۳۲۵

 

[ناخوانا] ۹ مهر ۱۳۲۵

[ناخوانا] ۴ مهر ماه

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]