[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

پنجم ذی القعده الحرام ۱۳۴۵ [۱۶ اردیبهشت ۱۳۰۶]

بعرض میرساند:

بموجب اخبار وثیقه حضرت مستطاب حجةالاسلام والمسلمین آقای حاجی [میرزا] علیاکبر آقای اردبیلی را که مطاع مطلق در آنجا و در کلیه عشایر [ناخوانا] معروف هستند تبعید نمودهاند این عملیات مخالف مهیمنیت است عواطف مسلمانان را جریحه‌دار مینماید و آن عملیات شیراز و یزد این هم قضیه اردبیل[۱] این عملیات نتیجه جز انضجار [انزجار] عموم ندارد در ایام زمامداری حضرت اشرف این عملیات مستوجب نیست جبران این قضیه بفوریت موافق صلاح و [سلام است انشاءالله تعالی] بذل عنایت میفرمایند. [ایام شوکت مستدام باد].

[ناخوانا] ابوالقاسم [ناخوانا]

[امضا]

 

[مهر:]

ورود بدفتر

۱۷ اردیبهشت ۱۳۰۶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

[۱] مقصود قتل امین العلمای اردبیلی است.