[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

شماره عمومی: ۱۳۴۹۴

شماره خصوصی: -----

جزوه دان: -----

پرونده: -----

 

[آرم]

ریاست وزراء

 

نوع رونوشت: -----

موضوع رونوشت: -----

پیوست: -----

پاکنویس کننده: -----

 

تاریخ نوشتن: ۲۳ آذر ماه ۱۳۱۶ تاریخ پاکنویس: ----- ماه: ----- تاریخ ثبت: ۲۴ / آذر ماه /۱۳۱۶

 

استاندار شمال غرب

اهالی قریه سیسان مجدداً راجع به تبعید پنج نفر از آنها به پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی تظلم نموده‌اند قدغن نمائید از نتیجۀ اقداماتی که در این خصوص بعمل آورده‌اند ریاست وزراء را مستحضر سازند.

[امضاء] رئیس الوزراء

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]