[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[نامه:]

 

۳۰ آبان ۱۳۱۸

مقام محترم هیئت وزراء عظام

این بنده عباسقلی ایقانی دارای ورقه شناسنامه شماره [حذف شده] مقیم نوروزلو طبق آئین مقدس بهائی عقد ازدواج خویش را با فاطمه خانم جلیلی در تاریخ ۱۶ خرداد ماه سنه ۱۳۱۸ شمسی منعقد و بر حسب وظیفه قانونی جهت ثبت واقعه به ادارۀ ثبت محل مراجعه و ادارۀ مذکور از ثبت خودداری ناچار تفصیل به مقام وزارت دادگستری و مقامات لازمه مراجعه بعوض اینکه دستور ثبت واقعه را به ادارۀ مربوطه صادر فرمایند متأسفانه از طرف دادستان مراغه مورد تعقیب واقع و دچار فشار و زحمت نمودهاند آیا ایفای وظیفه قانونی مستلزم تعقیب بیگناهان است در صورتیکه طبق آئین مقدس خویش در امور اداری قلباً و قالباً مطیع مقرّرات و قوانین مملکتی بوده و در امور وجدانی بر حسب معتقدات دینیّه خود از پیروی مراسم و آداب مذاهب و ادیان سایره معذورم با کمال احترام متمنی است دستور دفع مزاحمت از این بنده را صادر فرمائید.

آدرس: [حذف شده] توسط محمد حسن اقتصادی – عباسقلی ایقانی

 

[در حاشیه چپ نامه مهر ورود به دفتر ریاست وزراء]

شماره: ۱۱۱۸۴ 

تاریخ: ۱۰ آذر ۱۳۱۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]