[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[نامه:]

 

۲۸ آبان ۱۳۱۸

حضور محترم هیئت وزرآء عظام دامت شوکتهم

محترماً معروض میدارم اینجانب عباس پزشکی دارای شناسنامه [حذف شده] صادره از دفتر [حذف شده] سال قبل قصد ازدواج نمودم بمحضر نجفآباد مراجعه کردم چون [عقد زوجین]  دیانت بهائی داشتیم نپذیرفت و بدستور دیانت بهائی عقد شده قباله را به اداره ثبت دادیم که ثبت کند ثبت نکرده قباله را نگاه داشت لذا مراتب را با رونوشت قباله باداره ثبت اصفهان بانضمام عریضه شرححال فرستادم جوابی نیامد به وزارت دادگستری اداره آمار طهران هم عریضه شرح حال را عرض نمودیم جوابی نیامد الان چندی است اداره دادگستری اصفهان چند دفعه بنده را احضار نموده و اسباب اذیت و ضرر و خسارت بنده را فراهم میکند نمیگذارد آسوده باشم تقاضا میکنم چون بنده گناهی نکرده و مرتکب خلافی هم نشده بدستور دیانتی خود که راستی و صداقت و درستی و خدمت و اطاعت مأمورین دولت بوده رفتار کرده و میکنم مقرر شود بگذارند آسوده مشغول کسب و زندگی خود و دعاگوئی دولت بوده باشیم همه عمر مدام عباس پزشکی نجفآباد صحیح است.

 

[زیر نامه مهر ورود به دفتر هیئت وزراء]

شماره: ۱۱۰۴۹

 تاریخ: ۶ آذرماه ۱۳۱۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]