[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره عمومی: -----

شماره خصوصی: -----

جزوه دان: ۴۶۳۰

پرونده: -----

 

[آرم]

وزارت کشور

اداره: -----

دایره: ------ شعبه: ------

 

نوع پیش نویس: -------

موضوع پیش نویس: -----

ضمیمه: -----

پاکنویس کننده: -----

 

تاریخ تحریر: ۳ مهر

 تاریخ ثبت: ۵ مهر ۱۳۲۹

تاریخ پاکنویس: -----

تاریخ خروج: ----- ۱۳۲

وزارت کشور

عطف به نامه ۲۹۰۹ – ۱۰۳۹۷- ۵ – ۸ خرداد ۱۳۲۹ و در تعقیب ‌نامه ۲۴۳۱- ۱۲ مرداد ۱۳۲۹ راجع باختلاف بین مسلمین و بهائیان مقیم نراق رونوشت گزارش ۱۶۷۵- ۲۹ شهریور ۱۳۲۹ فرمانداری محلات را برای استحضار به هویت ایفاد میدارد.

استاندار تهران – عماد ممتاز [امضاء]

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]