[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تاریخ: ۱۰ تیرماه ۱۳۴۱

شماره: ۱۴۱/م

پیوست: یکبرگ

[آرم]

وزارت کشور

استانداری استان اصفهان

محرمانه – مستقیم

 

وزارت کشور

عطف بمرقومه شماره ۳۶۶۱ / ۷ ن – ۲۹ اردیبهشت ۱۳۴۱ متضمن رونوشت نامه حضرت آیتاله آقای شهابالدین الحسینی المرعشی النجفی در مورد تشنج و ناراحتی که از طرف عدهای در قریه اسکندری فریدن برای مسلمانان فراهم گردیده باستحضار عالی میرساند مراتب بفرمانداری محل مزبور اعلام و دستور داده بموضوع رسیدگی و مراقبت لازم را بعمل آورند و اینک رونوشت گزارش شماره ۱۷/ م فرمانداری فریدن جهت استحضار تلواً ایفاد میشود خواهشمند است با توجه به مندرجات آن دستور فرمایند هر تصمیمی نسبت باقامت و توقف بانوان مذکور و تبلیغات آنها اتخاذ میفرمایند باستانداری اعلام تا طبق دستور اقدام گردد.

از طرف استاندار استان اصفهان

[امضا]

۶۹۱۷/ ۷

۱۶ تیر ۱۳۴۱

 

[یادداشت دستنویس در بالای صفحه]

انتظامات

 

[یادداشت دستنویس در حاشیه صفحه]

سابقه

۱۶ تیر

 

[یادداشت دستنویس ناخوانا در پائین صفحه]

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]