[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[نامه:]

 

۲۸ آبان ماه ۱۳۱۸

حضور محترم هیئت وزرآء عظام دامت شوکتهم.

محترماً معروض میدارم اینجانب اسدالله مقرّبی دارای شناسنامه [حذف شده] صادره از دفتر آمار [حذف شده] ساکن  نجفآباد اصفهان چندی قبل قصد ازدواج نمودم بمحضر نجفآباد مراجعه نمودم نپذیرفت چون مطابق دیانت خود که دیانت بهائی است خواستم عقد کند لذا مطابق دیانت خود عقد کردم قباله را به اداره ثبت نجفآباد دادم که ثبت کند ثبت نکرد و قباله را نگاه داشت مراتب را با رونوشت قباله به اداره ثبت اصفهان با عریضه شرححال فرستادم جوابی نیامد به وزارت دادگستری و اداره آمار طهران عریضه عرض نمودم جوابی نیامد حال مدتّی است کراراً اداره دادگستری اصفهان بنده را احضار میکند و اسباب اذیّت و خسارت و آزار بنده را فراهم میکند مقصود او را هم نمیدانم چیست بنده گناهی و خلافی و خیانتی نکردهام به دستور دیانت خود که صداقت و درستی است و خدمت و اطاعت مأمورین دولت متبوعه رفتار کرده و میکنم تقاضا میکنم مقرر شود بنده را آسوده بگذارند مشغول زندگی و کسب خود و دعاگوئی دولت باشم.

با عرض مراهم

اسدالله مقربی صحیح است

 

[زیر نامه مهر ورود به دفتر ریاست وزراء]

شماره : ۱۱۲۲۸

تاریخ ۱۰ آذر ماه ۱۳۱۸

آقای عامری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]