[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۱۸ آبان ۱۳۱۸

 

مقام محترم هیئت وزراء عظام

این بنده امیر ملائی دارای شناسنامه شماره [حذف شده] مقیم میاندوآب طبق آئین مقدس بهائی عقد ازدواج خویش را با خانم فیروزه حاجیوند دارای شناسنامه شماره [حذف شده] منعقد بر حسب وظیفه قانونی جهة ثبت واقعه باداره ثبت محل مراجعه و ادارۀ مذکور از ثبت خودداری ناچار تفصیل بمقام محترم وزارت دادگستری و مقامات لازمه مراجعه بعوض اینکه دستور واقعه ثبت را بادارۀ مربوطه صادر فرمایند متأسفانه از طرف دادستان مراغه مورد تعقیب واقع و دچار فشار و زحمت نمودهاند آیا ایفای وظیفه قانونی مستلزم تعقیب بیگناه است در صورتیکه طبق آئین مقدس خویش در امور اداری قلباً و قالباً مطیع مقررات و قوانین مملکتی بوده در امور وجدانی بر حسب معتقدات دینیّه خود از پیروی مراسم و آداب مذاهب و ادیان سائره معذورم با کمال احترام متمنی است دستور دفع مزاحمت از این بنده را صادر فرمائید.

امیر ملائی

 

[مهر ورود به دفتر ریاست وزراء]

شماره: ۱۱۹۵۷

بتاریخ: ۲۴ آذر ۱۳۱۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]