[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره کتاب: -----

 

[آرم]

وزارت پست و تلگراف و تلفن

تلگراف

سال -----:۱۳۲

 

از: رودسر

به: ط [طهران]

شماره قبض ۲۰۷۰

شماره تلگراف: ۴۲

عدد كلمات: ۱۱۴

تاریخ اصل: ۲۷

توضیحات: -----

تاريخ وصول: روز ۲ ماه فروردین

نام گیرنده: -----

 

جناب آقای استاندار رشت رونوشت تهران مجلس شورای ملی جناب آقای نخست وزیر وزارت کشور جناب آقای دکتر میلسپو رئیس کل دارائی اداره امور شهرداری‌ها شهرداری رودسر يك دستگاه عمارت دو طبقه مشتمل بر دوازده درب که بهاء آن زاید [بر] یکصد بیست هزار ریال بوده در سال ۱۳۱۶ هم چنین یکدستگاه عمارت چهار حصار و ملحقات آن که بالغ بر پنجاه هزار ریال ارزش داشته در سال ۱۳۱۷ بواسطه واقع بودن در مسیر خیابان خراب تاکنون در پرداخت بهای آنها خودداری چون انهدام بناهای مزبور موجب فلج شدن زندگانی یك عائله میباشد استدعا دارم مقرر فرمائيد در پرداخت قیمت آنها تسریع نمایند تا آسایش عائلهام فراهم و دعاگو باشم.

امان اله پور جواد

[مهر:]

شماره: ۲۴۷۱۸

تاریخ ۸ فروردین ۱۳۱۷

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]