[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه

 

بتاریخ: ۱۶ دی ماه سنه ۱۳۰۸

نمره: ۱۶۸۹

ضمیمه: ندارد

 

ادارۀ: -----

دائرۀ: -----

 

مقام منیع وزارت جلیله معارف دامت شوکته

اداره محترمه تعلیمات عمومی

دایره ابتدائی

در جواب مرقومه محترمه نمره ۶۷۲۱ / ۱۱۵۰۲ ۱ آبان ۸ [۱۳۰۸] و نمره ۲۵۴۹۳۸۷۷۶  ۳ دی ۸ [۱۳۰۸] راجع بتصدیق [ناخوانا] لیاقت نبیلی مدیر مدرسه وحدت بشر را برای مدیری دوره متوسطه با کمال احترام بعرض میرساند خاطر مبارک مستحضر است که مدتهاست بعضی از اهالی این شهر مدعی هستند که در اینمدرسه تبلیغاتی بنام طایفه جدیده میشود و در اینخصوص نیز اقداماتی کرده و مینماید و از طرفی دیگر برخی هم اظهار رضایت از پیشرفت دروس و تنظیمات این مدرسه مینمایند. نظر باینکه این اداره میخواست با بصیرت مبادرت بجواب نماید چندی در صدد کشف مطلب برآمده و نتیجه تحقیقات خود را ذیلاً بعرض میرساند.

در اینمدت ادای امری که دلیل بر تبلیغ یا چیزی که نشانه ضدّیت و مخالفت با مسلمین باشد از مدیر اینمدرسه ندیده و مدیر آن در مجامع و مجالس و حمام‌های مسلمین داخل و وارد میشود و نفی و طردی تاکنون از او بعمل نیامده و همه ساله عدۀ از محصلین کلاس شش اینمدرسه در امتحانات نهائی ابتدائی حاضر شده و از عهدۀ امتحان برمیآیند.

لذا در صورتیکه بتوانند مخارج کلاس اوّل متوسطه را عهده‌دار شوند افتتاح آن مانعی نخواهد داشت.

نماینده معارف کاشان

[مهر]

 

[یادداشت دستنویسی در پائین صفحه]

اداره تعلیمات

۲۲ دی ۳۰۸ [۱۳۰۸]

 

[مهر:]

ورود به دفتر تعلیمات عمومی ۱۴ [دی ۱۳۰۸]

نمره: ۹۴۶۲

 

[یادداشت دستنویسی ناخوانا در حاشیه صفحه اول]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]