[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] جمهوری اسلامی

[تاریخ:] سهشنبه ۲۶ آذر ۱۳۶۴ – ۴ ربیعالاخر ۱۴۰۶  

[شماره:] ۱۸۹۹

 

نخست وزیر در دیدار با گروهی از کارگران:

...آنچه نقض حقوق بشر در ایران نامیده شده عکسالعملی از سوی قدرتهای بزرگ است که منافع خود را در ایران

از دست دادهاند

مهندس میرحسین موسوی نخست وزیر اعلام کرد: دفاع رئیس جمهوری آمریکا از یك فرقه جاسوسی یعنی بهائیت، همانطور که نشاندهنده ماهیت فرقهای است که در پایتخت بزرگترین جنایتکاران جهان مورد حمایت قرار میگیرد در عین حال خشم و کینه امریکا نسبت به انقلاب اسلامی را نمایان میسازد...

...مرحوم آقا نجفی و حاج آقا نورالله ...  در بعد فرهنگی هم با آنان و عوامل دست نشاندهشان بخصوص با بهائیان بعنوان بك گروه استعمار ساخته نیز مبارزه را شروع کرد ... ...

... تا اینکه در سال ۱۳۲۰ عدهای از بابیان به تحريك روسها در کنسولگری روس متحصن شده و برای علمای اصفهان پیغام داد[ند] که رهبر شما بیاید تا با او مناظره کرده و حقانیت آئينمان معلوم گردد آقا نجفی که قضيه توطئه را فهمیده بود درب خانه خود را بسته و میگوید «تقی» دیگر از خانه خارج نمیشود. بعد از آن حدود ۲۰ هزار نفر از مردم کنسولگری روس را در اصفهان محاصره و قصد حمله به آنجا را مینمایند...

... از آقا نجفی و حاج آقا نورالله میخواهند که مردم را پراکنده کنند...

... بعد از آنکه تعهدات لازم به ایشان داده میشود مردم متفرق شده ولی موقع خروج بابیان از کنسولگری دو نفر از آنان کشته میشوند و به دنبال این واقعه آقا نجفی و حاج آقا نورالله به تهران فراخوانده شده ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]