[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

قوّۀ قضائیه

 

تاریخ: ١٢ شهریور ١٣٩٣

شماره: ۵٠٢٧ / ٩٣ / ۶٢

پیوست: -----

 

رئیس کل محترم دادگستری استان سمنان (دامت توفیقاته)

سلام علیکم

احتراماً بازگشت به نامه شماره ۵ / ١١١١ / ٩٠٣٩ – ١٨ تیر ۱۳٩٣ در اجرای ماده واحده قانون اصلاح ماده (١٨) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و آئین نامه و دستورالعمل مربوط عین پرونده کلاسه ٩١١١۶٢ شعبه سوم دادگاه حقوقی سمنان به ضمیمه کلاسه ۶ / ٩٢٠٠١٣ تجدیدنظر استان حاوی کلیه اوراق موضوع درخواست اعمال ماده ١٨ اصلاحی توسط آن دادگستری در خصوص سازمان جهاد کشاورزی استان و غیره به همراه تصویر گزارش شماره ١١٩٨ مورخ ١١ مردادماه ١٣٩٣ قضات محترم بررسی کننده این معاونت و همچنین مرقومه ریاست معظم قوه قضائیه مبنی بر تجویز اعاده دادرسی، به استناد قانون مذکور جهت ملاحظه و دستور رسیدگی مجدد در دادگاه هم عرض صادر کننده حکم قطعی و اقدام قانونی نسبت به دستور توقف اجرای حکم طبق موازین اعاده دادرسی و اعلام نتیجه به مرجع مربوطه و این معاونت به پیوست ارسال می‌شود. ضمناً مقتضی است وصول پرونده محاکماتی فوق‌الذکر را به این معاونت اعلام نمایند. ح - ٢٨ /۵ – ٨٢

حصاری

معاون قضائی قوه قضائیه

[مُهر رسمی]

[امضاء]

 ۵ / ١٧٧٠ / ٩٠٣٩

١٢ شهریور ١٣٩٣

 

[یادداشت دستنویس زیر نامه]

بسمه تعالی – در شعبۀ پنجم دادگاه تجدیدنظر استان رسیدگی شود.

معاون رئیس کل دادگستری استان سمنان

[امضاء]

٣٠ شهریور ١٣٩٣

 

بسمه تعالی – مراتب پذیرش اعاده دادرسی توقف اجرای حکم به مرجع بدوی اعلام شود.

رئیس شعبه پنجم دادگاه

[امضاء]

٣١ شهریور ١٣٩٣

۵ / ٩٣٠۶۵۶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]