[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

اداره کلّ انتشارات و تبلیغات

ادارۀ: -----

دایرۀ: -----

 

بتاریخ: ----- ماه -----۱۳۲

شماره: ----- پیوسته:-----

 

لاله زار دائره محترم انجمن تبلیغات اسلامی رونوشت آقای آیتاله سید محمد بهبهانی

شما که غمخوار دیانت و معاون مذهبید آیا هیچ مطلع [مطلعید] که مذهب رسمی کشور اثناعشری اما پایمال يكهزار نفر حزب بهائی مخصوصاً آباده که اخیراً از زیر دست و پای لامذهبان بیرون و ندای اسلام در او بلند است. لیکن از شدت اذیت نامسلمانان و تحريک مامورین بهائی شهر ما بطوری در فشار که مجبور بفراریم. بدتر از زمان سابق شده. نگهبان درب مسجد. مجالس وعظ تحتنظر. چندی مسلمان توقیف پادگان. دادرسی نیست. اقدام فوری.

شریف واعظین آبادهئی.

 

[دستنوشته بالای متن:] رونوشت تلگراف مورخه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۲۳ از آباده

[دستنوشته پائين متن:] رونوشت برابر اصل است.

[امضاء] [ناخوانا]

۲ خرداد ۱۳۲۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]