[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت داخله

اداره کل شهربانی

اداره شهربانی اصفهان

محرمانه

رونوشت: گزارش شعبه امنیتی دایره آگاهی

مورخه: ۱ بهمن ۱۳۱۷

شماره: ۵۲۳

 

[ناخوانا] – عطف بنامه محرمانه شماره ۱۶۰۷۰- ۲۴ دی ۱۳۱۷ اداره فرمانداری پیوست رونوشت گزارش بخشداری اردستان که بازجوئی از محمد رفیعی را باین شعبه محول فرموده‌اند. شعبه امنیتی میرزا آقا محمد رفیعی اردستانی را از زندان احضار موضوع را از مشارالیه بازجوئی نموده اظهار میدارد هر یک از کوی‌های اردستان قبرستان و غسالخانۀ جداگانه دارد و چون کوی باب البرحی که ساکن آن هستم قبرستانی داشت محلّ [ناخوانا] بعلاوه غسالخانه‌اش را سید علیرضا متصدّی معارف اردستان جزو موقوفه ثبت نموده [ناخوانا] و بعد خراب کرده آجرهایش را بردند ما ساکنین کوی مزبور تصمیم گرفتیم قبرستان و غسالخانه در محل دوردستی بنا کنیم که آبش جزو آب خوراکی محل نشود و از این روی قطعه زمینی بمساحت چهار پنج جریب که متصرفی اهالی همان کوی بود و در بنیدی [ناخوانا] واقع است انتخاب نموده تحت سرپرستی خودم و مسیح الله و سمیع الله اخوی ‌زاده‌هایم مشغول حصارکشی دور آن شده حوضی در وسط ساخته و غسالخانه‌اش هم نیمه تمام است و قصدمان اینست که علاوه بر دفن اموات آنجا را خیابان کشی و گل کاری نموده باسم گلستان جاوید یا مؤمن آباد جدید (چون نام قبرستان سابق مؤمن آباد بوده) بنامیم و بالمآل در نتیجه ادامه بازجوئی اعتراف نموده باینکه چون مشارالیه بهائی و ساکنین کوی باب البرحی بهائی میباشند این قبرستان را برای دفن اموات خود با این نقشه تهیه مینمایند لذا گزارش قضیه را پیوست ۸ برگ بازجوئی مشارالیه و عین نامه محرمانه فرماندار پیوست آن جهة استحضار تقدیم میدارد – رئیس شعبه امنیتی ایروانی –

رونوشت برابر اصل است

[امضا]

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]