[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

وزارت داخله

اداره انتظامات

دایره: -----

 

بتاریخ: ۲۰ مهرماه ۱۳۱۵

نمره: ۱۱۱۷۶ - ۳۸۳۰۰

ضمیمه: -----

 

ریاست وزراء

در تعقیب معروضه نمره ۱۰۲۸۷ / ۴۱۳۷۱ مورخه ۳۱ شهریور ۱۳۱۵ موضوع شکایت رعایای سیسان از اصغر محسنی معروض میدارد مطابق گزارشی که از ایالت شرقی آذربایجان رسیده است نسبت به بهره اضافی که اصغر محسنی از رعایا مطالبه میکرده است مشارالیه را هدایت بعدلیه نمودهاند و دیگر شکایتی برای رعایای مزبور باقی نمیماند.

از طرف وزیر داخله [امضاء]

 

[مهر ورود به دفتر ریاست وزراء]

بتاریخ: ۲۱ مهر ۱۳۱۵

شماره: ۹۳۳۴

 

[یادداشت زیر نامه]

ضمیمه شد. ۲۳ مهر ۱۳۱۵

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]