[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

استانداری استان نهم

 

[تاریخ: ۲۷ مرداد ۱۳۲۳]

[شمارۀ: ۱۰۹]

 

کشف تلگراف رمز به وزارت کشور

 

وزارت کشور

۳۹۲، به طوری که اشعار فرموده‌اید از نواحی مختلف کشور اخبار ناامنی و وقایع ناگوار همواره به این‌جا هم می‌رسد و طبعاً تأثیر سوء می‌بخشد؛ زیرا در هر محلّ کم یا بیش عناصر مفسد هستند که در انتهاز فرصتند. بنابراین لازم بود قبل از وقوع قضایا تدابیر و پیش‌بینی‌هایی اتّخاذ می‌گردید، مخصوصاً به وضعیّات شهربانی در تمام نقاط توجّهی می‌شد که مانند شهربانی مشهد موضوع اسباب چینی و آلت اجرای اغراض شخصی نشود که پس از آن همه مکاتبه و مشاجره رفع گردید و صورت اصلاح پیدا کرد. به هر حال در خراسان چندی قبل در گناباد و فردوس و بجنورد به عنوان مذهبی، مختصر حرکاتی شروع شد، لکن فوراً جلوگیری به عمل آمده، محرّکین و مرتکبین تعقیب شدند و امید است با پیش‌بینی‌هایی که شده و می‌شود، اتّفاقی نیفتد. در این‌جا به طور کلّی قوای انتظامی اعمّ از شهربانی، ژاندارمری و نظامی در مواقع لازم به دستور استانداری رفتار می‌کنند. اصولاً هم غیر از این نباید باشد و بایستی در همه‌جا بدین ترتیب مقرّر گردد. امّا این‌که نظر خواسته‌اند چه اقدام بخصوصی برای اجرای تصمیم دولت به اقتضای موقع ضرورت دارد، تصوّر می‌رود لازم باشد از طرف دولت به مأمورین مربوطه صریحاً اجازه و اختیار داده شود هر کس را که تحریک و تشبّث به هر عنوان بر خلاف امنیّت نماید و باعث تولید تزلزل در انتظامات عمومی بشود، فوراً تعقیب و به سرعت از محلّ تبعید کنند. دادستان‌ها نیز در این امر بدون تأمّل همراهی و تشریک مساعی نمایند. در مورد اشخاص هم که در بعض نقاط اخیراً باعث اغتشاش و مرتکب جنایت شده‌اند، از طرف دولت مقرّر شود آنها را به کیفر سخت برسانند و نتیجه را با تصریح موارد در جراید منتشر سازند. ۱۰۹، ۲۷ مرداد ۱۳۲۳.

منصور

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]