[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

 

[آرم]

دادسرای انقلاب اسلامی تهران

 

از: دادسرای انقلاب اسلامی تهران

به: دفتر امور اجرائی تبصره ۸۲ نخست ‌وزیری

 

محترماً پیرو نامه شماره ۵۸ / م /۱۸/ ۳۰ مورخه ۱۰ بهمن ۱۳۶۳ شعبه نهم دادگاه انقلاب اسلامی بدینوسیله به اطلاع میرساند بموجب دادنامه اصلاحی شماره ۱۵۷۶۶ دکام مورخه ۲۸ فروردین ۱۳۶۷ شعبه سیزدهم دادگاه انقلاب اسلامی و تائید شماره ۹۹۳ / ع مورخه ۲٠ مرداد ۱۳۶۷ دادگاه عالی قم کلیه اموال آقای عزیزالله [متحده] فرزند عبدالرزاق [عبدالوهاب] و همچنین اموالی که نامبرده ولایتاً از طرف فرزندانش خرید و بنام آنان نموده بنفع دولت جمهوری اسلامی مصادره شده لذا با ارسال فتوکپی دو برگ احکام یادشده مقتضی است ضمن اعلام وصول آن دستور فرمائید اقدامات لازم را مبذول و از نتیجه این دادسرا را مطلع نمائید. / ق

سرپرست اجرای احکام

دادسرای انقلاب اسلامی تهران - شعبه اول

[مهر] [ناخوانا] تهران

 

رونوشت [ناخوانا] معاونت تحقیق و استرداد عطف بنام مورخه ۲۷ بهمن ۱۳۶۵ بهمراه دو برگ احکام شده یادشده جهت اطلاع و اقدام مقتضی

 

[دست‌نوشته در پایین صفحه]

برادر [اتحاد]

نسبت به شناسائی اموال و اعلام به [ناخوانا] مربوطه اقدام فرمائید

[امضاء]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]