[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره

تاریخ ۱۴ تیر ۱۳۵۸

دادسرای انقلاب اسلامی اصفهان

نظر به اینکه مجرم آقای حیدر علی روحانی فرزند امین دارنده شناسنامه شماره [حذف شده] از اهالی فریدن اصفهان حسب اوراق پرونده از افراد فعال در جهت پیشبرد اهداف خبیث فرقه جاسوسی و ضد اسلام بهائیت میباشد و فعالیت وی بر علیه اسلام و مسلمین فی‌الجمله ثابت و محرز است و فعلاً متواری و مجهول‌المکان است و با ابلاغ قانونی نیز حاضر نشده و وکیل برای خود معرفی نکرده است و از طرفی طبق موازین اسلامی و فقهی معتبر و به استناد اصل چهارم قانون اساسی که اطلاق آن بر همه اصول محکم است حرمتی برای جان و مال اینگونه کفار حربی نمیباشد. لذا معتقد به ضبط کلیه اموال منقول و غیرمنقول مجرم یاد شده میباشم که پس از شناسائی فروخته شود و مصرف تأمین مسکن خانواده محترم شهدا، جانبازان و معلولین گردد که البته باید مطابق مفاد بخشنامه شماره ۱۷۴۷۰/ ۴۴ مورخ ۱۴ شهریور ۱۳۶۷ عمل شود و حکم مذکور نیز شامل وجوهی است که بابت فروش اموال منقول وی ضبط شده است میگردد که بنظر میرسد خانواده شهدا و معلولین منطقه اولویت در مصرف دارند و این رأی پس از تصویب جنابعالی بصورت حکم قطعی قابل اجراء است و توسط اجرای احکام هیئت اجراء گردد.

قاضی شعبه ۱۲هیئت قضائی

 آموزگار

 

بسمه تعالی

ملاحظه شد صحیح است عبدالکریم موسوی ۲۶ بهمن ۱۳۶۷

 

رونوشت برابر با اصل است/

مدیر دفتر دادسرای انقلاب اسلامی فریدن

فخاری [امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]