[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

قوه قضائیه

[آرم]

دادگاه انقلاب اسلامی تهران

 

تاریخ: ٢ آبان ١٣٧٧

شماره: -----

پیوست: -----

 

رئیس محترم اداره امور مالی

سلام علیکم

احتراماً بدینوسیله آقای حسین اعظمی جهت واریز حق الزحمه کارشناس خط به مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال معرفی میگردد. مقتضی است با توجه به طرح پرونده کلاسه ٧۶ / ١٣٩٨/ حد اقدام لازم معمول گردد.

 

از طرف [ناخوانا] شعبه ١۶ دادگاه

[امضاء روی مهر رسمی]

دادگاه انقلاب اسلامی تهران

شعبه شانزده

 

چاپ روزنامه رسمی کشور

فرم شماره ١١٢۴ / ٢٢٠١ / ۵۴ دفتر طرح و برنامه ریزی

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]