[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دانشگاه صنعتی اصفهان

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

بسمه تعالی

 

تاریخ: ۲۲ فروردین ۶۱

شماره: ۱۳۷

پیوست: -----

 

به: خانم مهشید مرتضی

از: هیأت بدوی بازسازی نیروی انسانی

 

اطلاعات رسیده به هیأت بازسازی نیروی انسانی حاکی از عضویت جنابعالی در تشکیلات بهائیت به شماره [حذف شده] اصفهان میباشد، در صورت رد ادعای فوق دلایل کتبی خویش را به هیأت بازسازی نیروی انسانی تحویل دهید تا رسیدگی شود.

 

هیأت بدوی بازسازی نیروی انسانی

دانشگاه صنعتی اصفهان

[امضا]

[مهر رسمی]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]