[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دفتر نخست وزیر

 

شماره عمومی-----۴۰۸۸

شماره خصوصی

جزوه دان -----۱۴

پرونده

نوع پیش نویس -----

موضوع پیش نویس -----

پیوست -----

پاکنویس -----

 

تاریخ نوشتن -----۱۰ تیرماه ۱۳۱۹، تاریخ پاکنویس ۱۱ تیر ۱۳۱۹، تاریخ ثبت ۱۲ تیر ماه ۱۳۱۹

 

محرمانه – مستقیم

 

اداره کل شهربانی

گزارش رسیده از سنگسر حاکی است حاجی آقا نام ثابتی نماینده شرکت قماش و فرزندش حسین ثابتی نماینده شرکت قند با اینکه در شهربانی ملتزم شده بودند در غیر ایام تعطیل رسمی مغازه های خود را تعطیل ننمایند و در صورت تخلف بجای دیگر منتقل شوند روز ۲۲ خرداد ۱۳۱۹ بنام اینکه مبعث سید علیمحمد باب است دکانهای خود را بسته‌اند نظر باینکه چند تن دیگر از پیشه‌وران بهائی را بواسطه این قبیل تخلفات از سنگسر دور و نسبت بدو نفر نامبرده از طرف بهائی آنجا چندان تعرض نشده این تبعیض باعث شکایت دورشدگان قبلی شده است غدغن فرمائید موضوع را بررسی و از دستوری که بررسی جلوگیری از این قبیل تظاهرات و تقلب مستخلفین صادر میشود ریاست وزیران را هم مستحضر سازند.

نخست وزیر

[امضاء:]

۱۰ تیر ۱۳۱۹

 مستوفیان

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]