[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره: [ناخوانا]

تاریخ ۶ آذر ۵۹

 

بسمه تعالی

از: [ناخوانا] دائره سیاسی ایدئولوژیک [پاد] خارک

به: مدیریت سیاسی ایدئولوژیک

موضوع: ناو استوار دوم منصور مهرابی

بدینوسیله به استحضار آن مدیریت میرساند که در مدت ۶ ماهی که این دائره شروع به فعالیت نموده هیچ نوع تبلیغ مرامی و عقیدتی از نامبرده فوق مشاهده نکرده و صلاحیت بی‌طرفی و عدم داشتن تبلیغ مرامی وی از نظر این دائره مورد تائید میباشد بدیهی است این تائید هیچ ربطی به مسائل کاری و روابط احتمالی نامبرده ندارد. ضمناً ایشان وجهه خوبی در پایگاه دارند...

سرپرست دائره سیاسی ایدئولوژیک

[امضا روی مهر رسمی]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]