[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره عمومی: ۱۷۷۲۲

شماره خصوصی: -----

جزوهدان: -----

پرونده:-----

[آرم]

وزارت کشور

فرماندار اصفهان

دایره: ----- شعبه: -----

نوع مسوده: -----

موضوع مسوده: -----

پیوند: ندارد

مسئول پاکنویس: -----

پاکنویس: -----

ثبت: -----

تحریر ۷ اسفند

خروج: ۷ اسفند ۱۳۱۸

محرمانه

شهرداری نجفآباد

علت اینکه حقوق بانو عزت طبیبی را نپرداختهاید چیست بدون عذر پرداخته و متذکر باشید که شهرداری حق دخالت در حقوق معلمین را ندارد.

فرماندار اصفهان

محرمانه

رونوشت عطف بشماره ۱۹۳ اداره فرهنگ ارسال و اشعار میدارد بطوریکه حضوراً مذاکره شد با موانعی که در نجفآباد هست قرار بود این خانم را بجای دیگر منتقل فرمائید و کسانیکه در بهائیت تظاهر دارند نبایستی در دبستانها استخدام شوند.

فرماندار اصفهان

[امضا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]