[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شرکت مخابرات ایران

اداره کل مخابرات استان مازندران

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

شماره ۷۰۰۶

تاریخ ۱۶ آبان ١٣۶۶

پیوست -----

 

بسمه تعالی

به: اداره کل مخابرات استان مازندران – امور مشترکین

از: اداره مخابرات بابلسر- دریاکنار

موضوع: انتقال تلفن

احتراماً عطف به نامه شماره ۹۴۳۴۰۲ / ۶۷۱ - ١١ آبان ١٣۶۶ باستحضار میرساند علت عدم واگذاری (ممنوعیت) تلفن بخاطر وابستگی متقاضی به فرقه بهائیت میباشد.

وهابزاده

[امضا]

رئیس اداره مخابرات بابلسر – دریاکنار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]